ประวัติพิพิธภัณฑ์บัว

พิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคล โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ประวัติความเป็นมา
พิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดำเนินการจัดตั้งในปี พ.ศ. 2543 เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในปี พ.ศ. 2546 เพื่อดำเนินการสำรวจ เก็บรวบรวมพันธุ์บัว ปลูกรักษา ศึกษาการใช้ประโยชน์ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์บัว โดยเริ่มดำเนินการรวบรวมพันธุ์บัวเพียง 40 สายพันธุ์ ปัจจุบันมรพันธุ์บัวมากกว่า 100 สายพันธุ์ มีทั้งบัวหลวง บัวผัน บัวสาย บัววิกตอเรีย และบัวพันธุ์ไทยหายาก ในพื้นที่ 18 ไร่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีแนวคิดในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เสมือนบัว (Virtual Museum Lotus) ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถศึกษาได้จากเว็ปไซต์ เพื่อขยายฐานและโอกาสในการศึกษาหาความรู้ได้มากขึ้น จึงเกิดโครงการ พิพิธภัณฑ์เสมือนบัวขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อถ่ายทอดความรู้ ในเรื่องของสายพันธ์ การอนุรักษ์ และประโยชน์ที่ได้จากบัว
ไปสู่กลุ่มประชาชนได้มากขึ้น
2. เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ พันธุ์บัวให้มากขึ้น
กิจกรรม
พิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ เพื่อการเรียนรู้ ศึกษา วิจัย การใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ จากบัว และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งปัจจุบันมีการบูรณาการมาใช้กับการเรียน การสอน ในหลายคณะวิชาของมหาวิทยาลัย และมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานเอกชน และส่วนราชการต่าง ๆ ของจังหวัดปทุมธานี เช่น โครงการพารู้พาเที่ยวเกี่ยวกับเมืองปทุมการนักพฤกษศาสตร์จิ๋ว โครงการอบรมทำผลิตภัณฑ์จากบัวหลวง โครการปลูกบัวหลวงของจังหวัดปทุมธานีและโครงการท่องโลกการเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s